Skip to content

Psichologė

Įstaigoje dirbanti psichologė

  • dirba su vaikais, taikydama psichologinio konsultavimo technikas, įvairių terapijos rūšių elementus;
  •  konsultuoja tėvus (globėjus), auklėtojas psichologiniais klausimais, teikia jiems su vaikų ugdymu susijusias rekomendacijas;
  • vykdo individualų ir/ar grupės vaikų stebėjimą, atlieka psichologinį įvertinimą bei tyrimus;
  • vykdo tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą (rengiamos paskaitėlės įvairiais aktualiais vaikų auklėjimo klausimais);
  • dirba su elgesio, emocinių, bendravimo bei kitų sunkumų turinčiais vaikais;
  • dirba su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių;
  • atlieka priešmokyklinių grupių vaikų brandumo mokyklai įvertinimą;
  • veda grupinius užsiėmimus neįgaliųjų vaikų tėvams;
  • veda grupinius atsipalaidavimo užsiėmimus auklėtojoms.